Strona główna » Regulamin
Promocja Tygodnia
Kontakt
Systemy płatności
  • PayU
  • Przelewy24
  • Nasady_obrotowe
  • Strazak_banner
  • kominy_wymiar
  • kominy_kontakt
  • esystem
  • kominy_wysyłka

Regulamin

Właścicielem Sklepu internetowego www.kominy.sklep.pl jest:

BG Invest Mariusz Brzozowski
Grądy ul. Górna 4
NIP:118-212-65-68

Rachunek bankowy:
BANK : ING 
82 1050 1025 1000 0091 1369 1910

Regulamin sklepu KOMINY.SKLEP.PL


I. Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego 
   www.kominy.sklep.pl oraz bezpieczeństwa informacji.
1. W celu skorzystania z Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl należy za pomocą 
    komputera i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową www.kominy.sklep.pl
2. Korzystanie z Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl wymaga użycia urządzenia 
    umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich działań, podłączenia 
    do Internetu oraz przeglądarki internetowej oraz posiadania skrzynki poczty elektronicznej z 
    adresem e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie mniejszej niż 100 kb.
3. W celu dokonania zakupów niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu, 
    podanie danych niezbędnych do rejestracji wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez 
    BG Invest Mariusz Brzozowski oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu sklepu.
4. Dane osobowe, o których podanie klient jest proszony w trakcie rejestracji w serwisie Firmowego 
    Sklepu Internetowego Kominy.sklep :
 - imię/imiona i nazwisko/nazwiska klienta,
 - adres zamieszkania klienta oraz adres, na który ma być zrealizowana dostawa, o ile jest inny niż 
   adres zamieszkania,
 - adres e-mail klienta,
-  numer telefonu kontaktowego klienta,
- w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru 
  potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres 
  prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), NIP.
5. Podanie danych klienta w trakcie rejestracji w serwisie Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl
  jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania jak i 
  usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych 
  osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji 
  elektronicznej; jednak z uwagi na brak możliwości realizacji umowy kupna sprzedaży oraz dostawy 
  towarów bez realizacji procesu rejestracji klient nie będzie mógł zalogować się do sklepu 
  internetowego i dokonać zakupów. Opcjonalnie klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie 
  mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach w Firmowym 
  Sklepie Internetowym www.kominy.sklep.pl . W takim przypadku klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
  danych osobowych przez BG Invest Mariusz Brzozowski w celu przekazywania mu powyższych 
  informacji. Zgoda na przesyłanie klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu 
  poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu 
  się klienta na stronie internetowej sklepu w zakładce: Subskrypcja newslettera 
6. Przekazywane przez klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach firmy 
  BG Invest Mariusz Brzozowski, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z 
  przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
  (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
7. Dane przekazywane przez klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez 
    BG Invest Mariusz Brzozowski w celu realizacji zmówień składanych przez klientów jak również do 
    wewnętrznych celów BG Invest Mariusz Brzozowski a dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów 
   sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do 
   dalszego rozwoju firmy. O ile klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji dane przekazane przez klienta 
   mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez BG Invest Mariusz Brzozowski informacji 
   handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.
8. Dane klientów Firmowego Sklepu internetowego www.kominy.sklep.pl  mogą być przez nich przeglądane, 
   poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą adresu e-mail 
   (który stanowi nazwę użytkownika dla celów rejestracji w serwisie tzw. „nick”) i hasła. 
   W procesie rejestracji klient wybiera hasło.
9. E-mail klienta oraz hasło umożliwiają rejestrację w serwisie sklepu, a w związku z jej dokonaniem 
   dokonanie zakupów w Firmowym Sklepie Internetowym kominy.sklep.pl oraz dostęp do podanych w 
   trakcie rejestracji danych. BG Invest Mariusz Brzozowski  informują, że e-mail i hasło klienta stanowią 
   wyłączny sposób weryfikacji klienta przy zawieraniu umów sprzedaży i transakcje zawarte z użyciem 
   ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. W związku z tym hasło powinno być przez klienta 
   należycie chronione przed dostępem do niego oraz zapoznaniem się z nim przez osoby trzecie. 
   Hasła klient nie może ujawniać osobom trzecim ani umożliwiać czy też zezwalać osobom trzecim 
   korzystanie z niego, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail. BG Invest Mariusz Brzozowski 
   niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści e-maila czy też w innym 
   miejscu niż strona internetowa: www.kominy.sklep.pl 
10. Klientom sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy internetowe żadne treści o 
   charakterze bezprawnym.
11. Informacja o produktach sprzedawanych przez Firmowy Sklep Internetowy kominy.sklep.pl przedstawiana 
   na stronach internetowych dotyczy tylko sprzedaży wysyłkowej i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
   prawnych. Stanowi ogłoszenie i informację BG Invest Mariusz Brzozowski  o produktach możliwych do zakupu, 
   poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej oraz przykładowy cennik towarów, które to stanowią 
   zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
12. Informacja handlowa zawarta na stronie internetowej www.kominy.sklep.pl  nie pokrywa się z ofertą 
   bezpośrednią firmy BG Invest Mariusz Brzozowski  Ceny przedstawione w Firmowym Sklepie 
   Internetowym www.kominy.sklep.pl dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej i mogą odbiegać od 
   cen proponowanych w firmie BG Invest Mariusz Brzozowski .
13. Ceny przedstawione w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
14.  Przedstawione na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto). 
   Cena wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez klienta opcji dostawy i odbioru towaru jest podawana w 
   potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty przesyłki w zależności od wybranych opcji 
   przesyłki wskazane są na stronie internetowej sklepu www.kominy.sklep.pl
15. Z uwagi na specyfikę sklepu internetowego i procesu składania i realizacji zamówień może zdarzyć się, 
  że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru z uwagi na większą liczbę zamówień. 
  Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń. W takich przypadkach klienci mają możliwość 
  wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty 
  miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony klienta, zamówienie jest anulowane. 
  Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, zlecany jest jej zwrot klientowi.
16. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), 
   a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony klienta.
17. Treść zamówienia klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja 
  dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia 
  odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez BG Invest Mariusz Brzozowski  
  w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 
  oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach, położonych w 
  siedzibie i biurach firmy BG Invest Mariusz Brzozowski

II. Opisy produktów i ceny.

1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej sklepu dane 
  techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Dane techniczne podawane w potwierdzeniu zamówienia 
  kierowanym do klienta w odpowiedzi na jego zamówienie wiążą sklep co do przedmiotu umowy kupna sprzedaży. 
  Zalecamy skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów.
2. Z uwagi na bardzo obszerny asortyment nie możemy w 100% wykluczyć sporadycznego wystąpienia 
  błędów w wyświetlanych na stronie internetowej cenach. W przypadku złożenia zamówienia na produkt z 
  błędnie wyświetloną ceną, obsługa informuje klienta o takiej sytuacji w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 
  do realizacji podając cenę właściwą. Możliwa jest wówczas zmiana zamówienia na inne lub całkowita rezygnacja.
3. Właściwości towaru
 Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć produkt bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 Przedmiotem umowy są towary wymienione i opisane na stronach sklepu www.kominy.sklep.pl
 Towar wysyłany jest w terminie 3 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy lub przy wyborze płatności za pobraniem
 Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeśli wybrany przez  kupującego dostawca zmienił ceny swoich usług. 

III. Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży produktów uwidocznionych na stronie 
Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl. Kolejne czynności techniczne wymagane 
do zawarcia i realizacji umowy.

1. Klient rejestruje się w serwisie podając następujące dane: imiona, nazwisko, adres e-mail i ustanawia sobie hasło. 
  Podczas rejestracji klient zapoznaje się z regulaminem sklepu i akceptuje lub nie jego warunki oraz wyraża zgodę 
  na przetwarzanie przez BG Invest Mariusz Brzozowski jego danych osobowych w celach i na zasadach opisanych 
  w punkcie I. 3 -8 Regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Firmowego Sklepu Internetowego 
  www.kominy.sklep.pl zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe, tak jak w przypadku nie wyrażenia zgody na 
  przetwarzanie danych osobowych ze względu na brak możliwości dostarczenia produktów. 
  Opcjonalnie klient może również podczas rejestracji wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych 
  BG Invest Mariusz Brzozowski na temat oferty firmy, trwających promocji oraz konkursów.
2. Jeśli klient wcześniej się zarejestrował - klient loguje się podając adres email i hasło, a dodatkowo, jeśli w 
  czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu Firmowego Sklepu Internetowego 
  www.kominy.sklep.pl, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji 
  warunków regulaminu Firmowego Sklepu Internetowego kominy.sklep.pl po wprowadzeniu zmian zakupy w 
  sklepie internetowym nie są możliwe.
3. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl
  w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe, a dane osobowe 
  zarejestrowanego klienta zostaną usunięte z bazy danych Firmowego Sklepu Internetowego 
  www.kominy.sklep.pl w ciągu 30 dni od chwili odrzucenia akceptacji nowego regulaminu.
4. Klient wybiera towar, którego zakupem jest zainteresowany spośród tych, które umieszczone są na 
  stronie internetowej sklepu (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru i parametry techniczne 
  wybieranych produktów).
5. Po zakończeniu wyboru produktów i usunięciu z koszyka produktów, których nie chce kupić klient klika 
  napis „przejdź do płatności”, co powoduje przejście do wyboru sposobu płatności oraz wyboru sposobu wysyłki. 
  Następnie po wybraniu sposobu dostawy i płatności nacisnąć należy przycisk finalizuj zamówienie.
6. BG Invest Mariusz Brzozowski otrzymuje „wiadomość” o tym, że klient chce zawrzeć umowę 
  kupna-sprzedaży wybranego towaru – zamówienie.
7. BG Invest Mariusz Brzozowski sprawdza stan magazynowy – tj. sprawdza, czy w magazynie jest towar, 
  jaki klient chce nabyć. Jeśli towar o wskazanej przez klienta (na podstawie informacji ze strony internetowej) 
  specyfikacji technicznej oraz cenie jest dostępny, BG Invest przesyła do klienta 
  wiadomość – potwierdzenie zamówienia - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację 
  wybranego towaru, potwierdzając cenę wraz z kosztami przesyłki, wybrany przez klienta sposób płatności, 
  sposób i termin dostawy zakupionego towaru, informacją o sprzedawcy, informacją o możliwości zwrotu towaru w 
  terminie 14 dni od otrzymania towaru (w przypadku konsumentów) i sposobie dokonania odstąpienia. 
  W tym momencie zawierana jest umowa – kupna sprzedaży na warunkach ustalonych przez strony – o treści, 
  w jakiej potwierdzenie przesłane przez BG Invest Mariusz Brzozowski odpowiada treści 
  zamówienia złożonego przez klienta.
8. W przypadku braku towaru zamówionego przez klienta lub o zamówionych parametrach
  BG Invest Mariusz Brzozowski informuje o tym klienta przesyłając e-mail lub wyświetlając na stronie 
  internetowej podczas dokonywania zakupów odpowiedni komunikat skierowany bezpośrednio do klienta 
  stwierdzający, iż nie może zrealizować zamówienia ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na 
  realizację dostawy lub proponując inny towar o podobnych właściwościach czy też innej specyfikacji – odsyłając 
  do dokonania zamówienia na stronie internetowej. W takiej sytuacji klient może zrezygnować z zakupu informując 
  o tym Firmowy Sklep Internetowy kominy.sklep.pl, zgodzić się na proponowany przez Firmowy Sklep Internetowy 
  www.kominy.sklep.pl, wydłużony (niekiedy nawet ponad 30 dni) czas oczekiwania na dostawę lub zamówić 
  zaproponowany przez sklep produkt o podobnych właściwościach, co powoduje zawarcie umowy 
  kupna-sprzedaży na warunkach zaproponowanych w e-mailu ze sklepu.
9. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom klienta co do specyfikacji 
  technicznej i opisu produktu (zawarcie umowy kupna-sprzedaży), w przypadku wyboru płatności przelewem a w 
  przypadku wyboru płatności „za pobraniem” dostawa realizowana jest po przesłaniu 
  potwierdzenia klientowi.
10. Jeśli warunki wskazane w potwierdzeniu nie odpowiadają zamówieniu złożonemu przez klienta, 
  klient niezwłocznie informuje o tym sklep ze wskazaniem, czy chce zawrzeć umowę na warunkach wskazanych w 
  potwierdzeniu, czy rezygnuje z zakupu. Jeśli klient wyrazi chęć zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych 
  w potwierdzeniu (zawarcie umowy kupna-sprzedaży), w przypadku wyboru płatności przelewem klient dokonuje 
  płatności, po której otrzymaniu realizowana jest dostawa, a przypadku wyboru płatności „za pobraniem” 
  dstawa realizowana jest po otrzymaniu od klienta wiadomości o chęci zawarcia umowy na zmienionych 
  warunkach wynikających z potwierdzenia przesłanego mu przez sklep.
11. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest pomiędzy BG Invest Mariusz Brzozowski a klientem w języku 
  polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
12. Wysyłka towaru odbywa się wraz z dowodem zakupu lub fakturą oraz pisemnym i podpisanym przez
 upoważnionego pracownika sklepu potwierdzeniem warunków umowy kupna-sprzedaży.
13. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówione produkty klient winien sprawdzić zawartość przesyłki. 
  W przypadku, gdy przesyłka zawiera towar inny niż zamówiony przez klienta lub produkty mają widoczne 
  uszkodzenia klient może odmówić przyjęcia przesyłki sporządzając odpowiedni protokół z udziałem kuriera.

IV. Możliwość odstąpienia od umowy.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w Firmowym Sklepie Internetowym www.kominy.sklep.pl, należy złożyć sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres 
e-mail: info.bginvest@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres
BG Invest Mariusz Brzozowski 
05-083 Mariew
 ul. Kwiatowa 109
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Formularz odstąpienia od umowy
* Adresat 
05-083 Mariew
ul. Kwiatowa 109
NIP:118-212-65-68
e-mail: info.bginvest@gmail.com
* Ja(*) .................. niniejszym informuję (*) / / o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) 
/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)
* Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
* Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
* Adres konsumenta (-ów)
* Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
* Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (należy wybrać jedną z wersji):
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości [kwota].
Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe. 
Wynik weryfikacji, o ile jest negatywny będzie sporządzony w formie pisemnej oraz przesłany pocztą wraz z 
negatywnie zweryfikowanym towarem. Na piśmie również konsument zostanie poinformowany o przyjęciu 
zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i 
pozytywnie zweryfikowano stan zwracanego towaru.
Brak odstąpienia od umowy:
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Firmowego Sklepu Internetowego www.kominy.sklep.pl nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci 
prawo odstąpienia od umowy;
 
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  
V. Realizacja zamówień.

1. Sposoby zapłaty
 - gotówką przy odbiorze - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki za pobraniem 
  (co wiąże się z dodatkowym kosztem przesyłki),
  - przelew na konto bankowe firmy BG Invest Mariusz Brzozowski 
2. Produkty zakupione w Firmowym Sklepie Internetowym kominy.sklep.pl dostarczane są przesyłkami kurierskimi 
  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Koszty transportu.
  Są wyświetlane podczas procesu zatwierdzania zamówienia i wyborów sposobu odbioru i płatności. Koszty 
  dostawy produktów klientom za pośrednictwem kuriera w tym oraz koszt dodatkowy z tytułu realizacji 
  przesyłki z formą płatności za pobraniem dostępne są na stronie. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi 
  kosztami przesyłki oraz zamówienia dostawy z płatnością za towar za pobraniem podczas procesu wyboru 
  towarów na stronie Firmowego Sklepu Internetowego kominy.sklep.pl. Koszt przesyłki potwierdzony zostanie przez 
  Firmowy sklep Internetowy www.kominy.sklep.pl w treści potwierdzenia zamówienia i ta informacja jest dla 
  BG Invest Mariusz Brzozowski  wiążąca. W przypadku, gdy koszt przesyłki wynikający z treści informacji 
  wskazanej w trakcie wyboru towarów lub na stronie internetowej wskazanej powyżej jest inny niż koszt 
  zawarty w potwierdzeniu zamówienia klient może zrezygnować z zakupu.
 Koszty dostawy
4. Termin dostawy.
  Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub pocztą. Zamówienia realizowane są w 
  okresie od 3 do 7 dni roboczych (termin jest zależny od dostępności zamawianych produktów 
  w  magazynie). W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do klienta może wydłużyć się na okres 
  ponad 30 dni. W przypadku formy płatności - przelew bankowy, czas realizacji jest liczony od 
  momentu zaksięgowania wpłaty.
5. Statusy zamówień.
  Opis statusów istotnych w trakcie procesu realizacji zamówień:
  - oczekujący - zamówienie zatwierdzone przez klienta,
  - przetwarzanie - zamówienie w trakcie realizacji zaakceptowane przez pracownika BG Invest,
  - wysłane - towar wysłany kurierem na podany adres dostawy - zrealizowane,
  Statusy są widoczne w szczegółowych informacjach o zamówieniu. Są również przesyłane w informacyjnych 
  wiadomościach email. Zamówienie można uznać za zrealizowane po otrzymaniu statusu - wydane lub 
  odebrane.
6. Sytuacje wyjątkowe - wyczerpany stan magazynowy.
  Realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku 
  wyczerpania stanu magazynowego towaru, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub odpowiednio 
  przedłuży się termin jego realizacji, w tym na okres dłuższy niż 30 dni. 
  Odpowiednie informacje przekazywane są w wiadomościach email bądź telefonicznie.
7. Odbiór towaru.
  W przypadku zamówienia realizowanego przez wysyłkę kurierem po dostarczeniu przesyłki należy w obecności 
  kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku niezgodności z zamówieniem należy 
  sporządzić z kurierem odpowiedni protokół.

VI. Procedura reklamacji.
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info.bginvest@gmail.com,  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Składając reklamację na podstawie uprawnień gwarancyjnych należy:
    1. przekazywać towary w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
    2. przygotować i dołączyć towaru w miarę szczegółowy opis występującej wady
 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za bezskuteczne, nieważne, niewykonalne lub bezprawne, pozostałe z nich pozostaną w mocy.


Przejdź do strony głównej

Polecamy produkty

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu